Sí, se puede! – Reportage de sa giornalista sarda Elvira CoronaSí, se puede! – Reportatge de la periodista sarda Elvira Corona

cover per cartaceo finaleGiòbia 10 de Santu Gaine a sas 8 de sero, s’Assòtziu at a acollire sa giornalista freelance de Casteddu Elvira Corona, chi nos at a presentare su libru suo Sí, se puede – Viaggio nell’Andalusia della speranza oltre la crisi.

In suta unu resùmene de is temas chi s’ant a tocare in sa presentada.

~~~

Domos chene gente e gente chene domo, terras annigrinas e persones disimpreadas. Sa crisi chi dae su 2007 non paret lassare s’Europa batit fintzas custos paradossos, ma at fatu puru illorare mecanismos de reatzione interessantes meda.

Custa relata contat – peri sa boghe bia de is persones fertas in manera prus grae dae sa crisi – comente in Ispagna, e mescamente in Andalusia, meda de cussos no atzentant passivamente is acuntèssidas e is polìticas de austeridade impostas dae sos organismos internatzionales. Chircant solutziones e agatant formas noas de sotzialidade chi sa cumpetitividade e sa cursa a sa crèschida infinida aiant postu a una banda. Ocupatzione de terras annigrinas destinadas in realidade a multinatzionales agroalimentares e de domos bòidas, propiedade de is bancas, parent formas de essida noas.

Solutziones dae chi si podent torrare a mòere e pensare a unu modellu nou de sotziedade, fundadu in is netzessidades berdaderas de is persones e non petzi in sas de is mercados. Is ispagnolos sunt demustrende s’importàntzia de is relatziones e chi Sì, se puede est meda prus de un’islogan.

S’autora

Elvira Corona est nàschida in Casteddu, in ue s’est laureada in Iscièntzias Polìticas in antis de cunsighire su master in Economia non-profit e Cooperatzione a s’isviluppu in Ferrara. Giornalista freelance, is traballos suos sunt pubblicados in revistas online italianas e latinoamericanas. Giai autora de Lavorare senza padroni – viaggio nelle imprese recuperadas d’Argentina, Emi editziones 2011.

cover per cartaceo finaleEl proper dijous 10 de Octubre a les 20h, s’Assótziu acollirà la periodista freelance de Càller Elvira Corona, qui presentarà el seu llibre Sí, se puede – Viaggio nell’Andalusia della speranza oltre la crisi.

Més a baix un resum dels temes de la presentació.

~~~

Llars sense persones i persones sense llar, terres sense conrear i persones aturades. La crisi des de el 2007 no abandona Europa i porta aquestes paradoxes, però també ha donat lloc a mecanismes de reacció molt interessant.

Aquest reportatge explica – a través de les veus de les persones més afectades per la crisi – com a Espanya, i sobretot a Andalusia, molts d’ells no accepten passivament els esdeveniments i les polítiques d’austeritat dictades pels organismes internacionals. Buscar solucions i trobar noves formes de socialitat que la competitivitat i la carrera pel creixement infinit havien eclipsat. L’ocupació de terres a conrear destinades en realitat a multinacionals de l’alimentació i de les cases buides, propietat dels bancs, sembla una nova sortida.

Solucions des de les quals es pot iniciar per a tornar a pensar un nou model de societat basat en les necessitats reals de les persones i no només als dels mercats. Els espanyols estan demostrant la importància de les relacions i que Sí, se puede és molt més que un eslògan.

L’autor

Elvira Corona va néixer a Càller, on es va especialitzar en Ciències Polítiques abans d’obtenir el seu Master en Economia sense fins de lucre i Cooperació al Desenvolupament a Ferrara. Periodista independent, les seves obres es publiquen als diaris en línia italians i a Amèrica Llatina. Autor de Treballar sense amos – viatge en les impreses recuperades d’Argentina, Emi edicions 2011.