S’atòbiu de Michela Murgia cun is sardos disterrados in Catalugna

mmurgiaAt tentu una renèssida manna s’atòbiu aparitzadu su 14 de Ghennàrgiu passadu cun Michela Murgia, s’iscritora famada, chi immoi est candidada a sa presidèntzia de sa Regione Sardigna in is eletziones de su 16 de Freàrgiu imbeniente, acumpangiada dae su candidadu a sa càrriga de assessore a sa Cultura Omar Onnis. Prus de 50 persones, mescamente giòvanos, ant acudidu a sa sea pro dd’ascurtare e prus de 200 cuntatos at tentu su canale de streaming de s’Assòtziu.

S’intervènnida de sa Murgia, chi sa parte bona l’at fata in sardu, est istada sighida dae is respostas a is pregontas chi unu pùbblicu preparadu at fatu a is duos istràngios in contu de limba sarda, salude mentale, identidade, emigratzione. Inoghe a suta is videos de s’atòbiu intreu e is fotos de sa die.

[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.717475134943512.1073741845.421316044559424&type=3]