Archivi categoria: Documentos

Un cop de mà a Sardenya: amessedos e resurtados de s’ispetàculu solidaleUn cop de mà a Sardenya: agraïments i resultats de l’espectacle solidari

copUnu mese est coladu dae s’ispetàculu meravigiosu de su 7 de su mese de Idas (album 1 e 2), mai ant a èssere bastantes sas paràulas pro torrare gràtzias a totus. In cada manera, cherimus espressare sa reconnoschèntzia nostra prus sìnchera a sas giai 400 persones chi ant acurtu a su Tzentru Culturale San Pere Apòstol e a sos assòtzios chi nos ant donadu suportu in s’aparitzamentu de s’eventu: AltraItalia, Cose di Amilcare, Zibaldone – Radio Contrabanda 91.4 FM, Associació de Músics Metropolis e +39. Sa renèssida ditzosa de s’acontèssia si depet totu a sa calidade de s’ispetàculu galanu chi nos ant ofertu sos artistas chi si sunt prestados a s’initziativa: Celso e Frana, Cecilia Bellorín, Elena Schisano, Sylvia Mancha, Sandra Herrera, Andrea Achinte, su Teatro Stabile di Barcelona, Adele Madau, Rusó Sala e Caterinangela Fadda e sos Dinatatak. A boisàteros andat totu s’agradessimentu nostru.
Sa regorta de fundos a benefìtziu de sas vìtimas de su disacatu de su 18 de Onniasantu in Sardigna est sighida pro totu su mese de Idas in su bar Aurora, su restorante Ballakanò, su bar Petit Jet Lag, su restorante Pappa e Citti e sa butega L’Arrabbiata. Lis semus agràdessidos meda a issos puru.

Sa tzifra totale otènnida cun s’ispetàculu solidale e in sos diferentes puntos de regorta, paris a 3700€, est istada donada a s’Assòtziu Pollicino O.N.L.U.S., chi dae annos s’òcupat de atèndere e amparare pipios in cunditziones de dificultade in domo issoro e in s’ospidale de sa tzitade de Terranoa. Su nùmeru de pipios atèndidos dae Pollicino est crèschidu dae 23 a 61 pro more de su disacatu de su 18 de Onniasantu 2013. Pollicino s’impinnat a comporare benes de netzessidade primàrgia dae frunidores locales e prodùidos in Sardigna, pro allebiare sos anneos de custos pipios. Inoghe a suta s’agatant sas fotos de s’intrega simbòlica de sa dàdiva a sa presidente de Pollicino Katiuscia Canu e totu sos documentos relativos.

Bosa lassamus cun sos mègius augùrios de bona Pasca de Annùntziu a totus!

copFa un mes del meravellós espectacle del 7 de Desembre (àlbum 1 i 2), les paraules mai seran suficients per agrair a tothom. En qualsevol cas, volem expressar la nostra sincera gratitud a les prop de 400 persones que van acudir al centre cultural de Sant Pere Apòstol i a les associacions que ens van donar suport en l’organització de l’esdeveniment: AltraItalia, Cose di Amilcare, Zibaldone – Radio Contrabanda 91.4 FM, Associació de Músics Metropolis i +39. El gran èxit de l’esdeveniment es deu tot a la qualitat excel·lent de l’espectacle que van oferir tots els artistes que s’han prestat a la iniciativa: Celso i Frana, Cecilia Bellorín, Elena Schisano, Sylvia Mancha, Sandra Herrera, Andrea Achinte, el Teatro Stabile di Barcelona, Adele Madau, Rusó Sala i Caterinangela Fadda i Dinatatak. A vosaltres va el nostre més sincer agraïment.  La recaptació de fons a benefici de les víctimes de la catàstrofe del 18 de novembre a Sardenya va continuar durant tot el mes de Desembre al bar Aurora, el restaurant Ballakanò, el bar Petit Jet Lag, el restaurant Pappa e Citti i la botiga L’Arrabbiata. Els estem molt agraïts.

La xifra total obtinguda amb l’espectacle solidari i als diversos punts de recollida, que puja a 3700€, ha sigut donada a l’Associació Pollicino O.N.L.U.S., que des de fa anys s’ocupa d’assistir a infants en situació de dificultat, a domicili i a l’hospital de la ciutat de Terranoa (Ólbia). Els nens assistits per Pollicino han pujat de 23 a 61 a causa de la inundació del 18 de novembre 2013. Pollicino es compromet a comprar articles de primera necessitat produïts a Sardenya a proveïdors locals, per alleujar les dificultats d’aquests nens. Més a baix es troben les fotos del lliurament simbòlic de la donació a la presidenta de Pollicino Katiusca Canu i tots els documents relatius.

Us deixem desitjant-vos feliç dia de Reis!
Augùrios de bona Pasca de Annùntziu a totus!

Sa Die de sa Sardigna – Atos de sa cunferèntzia de su 2012Sa Die de sa Sardigna – Actes de la conferència 2012

In intro de sas tzelebratziones pro sa Die de sa Sardigna, ocannu coladu 2012 s’Assòtziu aiat ordingiadu una cunferèntzia istòrica a subra de sas acontèssidas istòricas chi sunt sa resone de sa festa matessi. Bos torramus a propònnere sos atos de cuss’atòbiu profetosu e de interessu.

Com a part de les celebracions per sa Die de sa Sardigna, l’Associació va organitzar al 2012 una conferència sobre els fets històrics que són el motiu de la festa mateixa. Us tornem a proposar les actes d’aquesta reunió fructífera i interessant.