Archivi categoria: Atividades

S’atòbiu de Michela Murgia cun is sardos disterrados in Catalugna

mmurgiaAt tentu una renèssida manna s’atòbiu aparitzadu su 14 de Ghennàrgiu passadu cun Michela Murgia, s’iscritora famada, chi immoi est candidada a sa presidèntzia de sa Regione Sardigna in is eletziones de su 16 de Freàrgiu imbeniente, acumpangiada dae su candidadu a sa càrriga de assessore a sa Cultura Omar Onnis. Prus de 50 persones, mescamente giòvanos, ant acudidu a sa sea pro dd’ascurtare e prus de 200 cuntatos at tentu su canale de streaming de s’Assòtziu.

S’intervènnida de sa Murgia, chi sa parte bona l’at fata in sardu, est istada sighida dae is respostas a is pregontas chi unu pùbblicu preparadu at fatu a is duos istràngios in contu de limba sarda, salude mentale, identidade, emigratzione. Inoghe a suta is videos de s’atòbiu intreu e is fotos de sa die.

Continua a leggere

Un cop de mà a Sardenya: amessedos e resurtados de s’ispetàculu solidaleUn cop de mà a Sardenya: agraïments i resultats de l’espectacle solidari

copUnu mese est coladu dae s’ispetàculu meravigiosu de su 7 de su mese de Idas (album 1 e 2), mai ant a èssere bastantes sas paràulas pro torrare gràtzias a totus. In cada manera, cherimus espressare sa reconnoschèntzia nostra prus sìnchera a sas giai 400 persones chi ant acurtu a su Tzentru Culturale San Pere Apòstol e a sos assòtzios chi nos ant donadu suportu in s’aparitzamentu de s’eventu: AltraItalia, Cose di Amilcare, Zibaldone – Radio Contrabanda 91.4 FM, Associació de Músics Metropolis e +39. Sa renèssida ditzosa de s’acontèssia si depet totu a sa calidade de s’ispetàculu galanu chi nos ant ofertu sos artistas chi si sunt prestados a s’initziativa: Celso e Frana, Cecilia Bellorín, Elena Schisano, Sylvia Mancha, Sandra Herrera, Andrea Achinte, su Teatro Stabile di Barcelona, Adele Madau, Rusó Sala e Caterinangela Fadda e sos Dinatatak. A boisàteros andat totu s’agradessimentu nostru.
Sa regorta de fundos a benefìtziu de sas vìtimas de su disacatu de su 18 de Onniasantu in Sardigna est sighida pro totu su mese de Idas in su bar Aurora, su restorante Ballakanò, su bar Petit Jet Lag, su restorante Pappa e Citti e sa butega L’Arrabbiata. Lis semus agràdessidos meda a issos puru.

Sa tzifra totale otènnida cun s’ispetàculu solidale e in sos diferentes puntos de regorta, paris a 3700€, est istada donada a s’Assòtziu Pollicino O.N.L.U.S., chi dae annos s’òcupat de atèndere e amparare pipios in cunditziones de dificultade in domo issoro e in s’ospidale de sa tzitade de Terranoa. Su nùmeru de pipios atèndidos dae Pollicino est crèschidu dae 23 a 61 pro more de su disacatu de su 18 de Onniasantu 2013. Pollicino s’impinnat a comporare benes de netzessidade primàrgia dae frunidores locales e prodùidos in Sardigna, pro allebiare sos anneos de custos pipios. Inoghe a suta s’agatant sas fotos de s’intrega simbòlica de sa dàdiva a sa presidente de Pollicino Katiuscia Canu e totu sos documentos relativos.

Bosa lassamus cun sos mègius augùrios de bona Pasca de Annùntziu a totus!

copFa un mes del meravellós espectacle del 7 de Desembre (àlbum 1 i 2), les paraules mai seran suficients per agrair a tothom. En qualsevol cas, volem expressar la nostra sincera gratitud a les prop de 400 persones que van acudir al centre cultural de Sant Pere Apòstol i a les associacions que ens van donar suport en l’organització de l’esdeveniment: AltraItalia, Cose di Amilcare, Zibaldone – Radio Contrabanda 91.4 FM, Associació de Músics Metropolis i +39. El gran èxit de l’esdeveniment es deu tot a la qualitat excel·lent de l’espectacle que van oferir tots els artistes que s’han prestat a la iniciativa: Celso i Frana, Cecilia Bellorín, Elena Schisano, Sylvia Mancha, Sandra Herrera, Andrea Achinte, el Teatro Stabile di Barcelona, Adele Madau, Rusó Sala i Caterinangela Fadda i Dinatatak. A vosaltres va el nostre més sincer agraïment.  La recaptació de fons a benefici de les víctimes de la catàstrofe del 18 de novembre a Sardenya va continuar durant tot el mes de Desembre al bar Aurora, el restaurant Ballakanò, el bar Petit Jet Lag, el restaurant Pappa e Citti i la botiga L’Arrabbiata. Els estem molt agraïts.

La xifra total obtinguda amb l’espectacle solidari i als diversos punts de recollida, que puja a 3700€, ha sigut donada a l’Associació Pollicino O.N.L.U.S., que des de fa anys s’ocupa d’assistir a infants en situació de dificultat, a domicili i a l’hospital de la ciutat de Terranoa (Ólbia). Els nens assistits per Pollicino han pujat de 23 a 61 a causa de la inundació del 18 de novembre 2013. Pollicino es compromet a comprar articles de primera necessitat produïts a Sardenya a proveïdors locals, per alleujar les dificultats d’aquests nens. Més a baix es troben les fotos del lliurament simbòlic de la donació a la presidenta de Pollicino Katiusca Canu i tots els documents relatius.

Us deixem desitjant-vos feliç dia de Reis!
Augùrios de bona Pasca de Annùntziu a totus!

SOS SardignaSOS Sardenya

SOSsard> Versió en català

Sa Terra nostra est ferta in manera grae, su 18 de Onniasantu unu tziclone at iscutuladu s’ísula leende·si fintzas vidas umanas, ma non s’ispera.
Pro si torrare a pesare abbisòngiat de agiudu, cale si siat contributzione at a èssere de importu mannu pro torrare a fraigare su tempus benidore de custa terra galana.
S’Assòtziu s’aunit a sa cursa benèfica de custas dies, cumentzende in Bartzellona una regorta de ofertas chi s’ant a intregare inderetura a siendas o famìlias chi ant pèrdidu totu. Sa regorta s’at a tancare cun un’eventu su 7 de su mese de Nadale, cun cuntzertos, giogos pro pipios, loteria, màndigu e àteru, in su matessi tempus cun assòtzios de sardos in Londra e Bruxelles. In sas dies imbenientes bos amus a informare prus a pretzisu, inoghe e/o dae sa pàgina Facebook, a subra de s’acuntèssia de su 7, e a pitzu de sos destinatàrios de su dinare regortu, chi at a èssere intregadu in tempus de Pasca de Nadale dae sos delegados de sas tres tzitades chi partìtzipant a custa regorta coordinada. Totu at a èssere ammaniadu cun trasparèntzia màssima.

Sas ofertas si podent fàghere in duas maneras:

 1. cun bonìficu a su contu de s’Assòtziu: IBAN: ES97 2038 6683 1060 0000 8689, ponende causale “SOS Sardigna”. Imbiade·nos una mail si cherides a bos pònnere o nono in sa lista de donadores chi amus a pubblicare a regorta serrada. In onnia manera, amus a mantènnere una lista de donadores chi s’at a pòdere consultare in sa sea de s’Assòtziu.
 2. Lassende un’oferta in sos logos chi leant parte a s’initziativa.

Inoghe ais a agatare sa lista atualizada de sos puntos in ue podides lassare s’oferta bostra:

 • Assòtziu de Sardos in Catalugna
  Carrer del Bisbe Laguarda 9 (lunis 16h-20h, martis-chenàbura 10h-14h)
 • Bar Aurora
  Carrer de l’Aurora 7 (cada die francu su domìnigu, dae sas 20.30)
 • Restorante Ballakanò
  Carrer de les Sitges 3
 • Bar Petit Jet Lag
  carrer de la Daguería 12
 • Restorante Pappa e Citti
  Carrer de la Encarnació, 38
 • L’Arrabbiata, produtos italianos e sardos
  Carrer de Calabria 55

Gràtzias dae coro!SOSsardLa Terra nostra està ferida greument, el 18 de Novembre un cicló va sacsejar l’illa i es va endur moltes vides, pero no l’esperança.
Per aixecar-se necessita que li donis un cop de mà, qualsevol contribució serà important per recostruir el futur d’aquesta terra preciosa.
L’Associació s’uneix a la cursa benèfica d’aquests dies, començant a Barcelona una recaptació de fons que es lliuraran directament a empreses i families que han perdut tot. La recollida es tancará el dia 7 de Desembre, amb una diada de concerts, jocs per a nens, loteria, menjar i més, al mateix temps amb associacions de sards a Londres i Brussel·les. En els pròxims dies us informarem amb més precisió, aquí i/o a la pàgina Facebook, sobre el esdeveniment del dia 7 i sobre els destinataris dels fons recaptats, que es lliuraran durant el Natal per els delegats de les tres ciutats que participen a aquesta recaptació coordinada. Es farà tot amb la máxima transparència.

Les ofertes es poden fer en dues maneres:

 1. amb transferència al compte de l’Associació: IBAN: ES97 2038 6683 1060 0000 8689, amb raó “SOS Sardigna”. Envia’ns un mail si estàs d’acord o no que et posem a la llista de donants que publicarem al tancament de la recollida. En cada cas, mantindrem una llista de donants que es pot consultar a la seu de l’Associació.
 2. Deixant una oferta als llocs qui s’han unit a l’iniciativa.

Aquí trobeu la llista actualizada dels punts a on podeu deixar la vostra oferta:

 • Assòtziu de Sardos in Catalugna
  Carrer del Bisbe Laguarda 9 (dilluns 16h-20h, dimarts-divendres 10h-14h)
 • Bar Aurora
  Carrer de l’Aurora 7 (cada die excepte el diumenge, obre a les 20.30)
 • Restorante Ballakanò
  Carrer de les Sitges 3
 • Bar Petit Jet Lag
  carrer de la Daguería 12
 • Restorante Pappa e Citti
  Carrer de la Encarnació, 38
 • L’Arrabbiata, productes italians i sards
  Carrer de Calabria 55

Gràtzias dae coro! Graciès de cor!

Seminàriu “Cuide su salud”, de su cardiòlogu sardu Bruno CortisXerrada “Cuide su salud”, del cardiòleg sard Bruno Cortis

Cortis

Martis 10 de Setembre 2013, 19.30 oras

S’obietivu de su seminàriu est su de frunire unas cantas ideas pro controllare s’istress e lograre su beneistare emotzionale, tratare s’importàntzia de s’ispiritualidade, comente bìvere una vida echilibrada, sa meditatzione e comente la praticare, sos duos domìnios nostros – sa mente e su coro – e sos sete printzìpios de salude vibrante.

Su Dr. Bruno Cortis, cardiòlogu nàschidu in Sardigna, si dèdicat dae annos a s’istùdiu de s’interatzione intre ispiritualidade, vida emotzionale e salude. A tempos de oe est professore in sa Universidade Push de Chicago, e visiting Professor in sa Universidade de Guadalajara. Est autore de prus de otanta publicatziones e tres libros: “Alma y corazón”, “El corazón espiritual” y “Sane su cáncer”.

S’atòbiu at a èssere trasmìtidu in direta streaming in custu situ etotu.Cortis

Dimarts 10 de Setembre 2013, 19.30h

L’objectiu de la xerrada és proporcionar algunas idees per controlar l’estrès i aconseguir benestar emocional, tractar la importància de l’espiritualitat, com viure un vida equilibrada, la meditació i com practicar-la, els dos nostres dominis – la ment i el cor – i els set principis de salut vibrant.

El Dr. Bruno Cortis, cardiòleg nascut a Sardenya, es dedica des de fa anys a l’estudi de la interacció entre espiritualitat, vida emocional i salut. Actualment és professor a la Universitat Push de Chicago i visiting Professor a la Universitat de Guadalajara. És autor de més de vuitanta publicacions i tres llibres: “Alma y corazón”, “El corazón espiritual” y “Sane su cáncer”.

La trobada es podrà veure al canal de streaming en viu de la nostra pàgina web.

Mustra fotogràfica “Murales de Orgòsolo”, de Joan MayoralExposició fotogràfica “Murales de Orgòsolo”, de Joan Mayoral

orgosolo

S’Assòtziu tenet su praghere mannu de acollire su fotògrafu cadalanu Joan Mayoral, amigu e amantiosu de Sardigna, chi nos at a presentare sa mustra sua “Murales de Orgòsolo”.

Sa presentada de sa mustra est posta pro giòbia 18 de Abrile a sas 7 de sero. Sa mustra at a abarrare aberta in sa sea de s’Assòtziu, carrer del Bisbe Laguarda 9, fintzas a su 18 de Maju, cun sos oràrios imbenientes:
Dae lunis a chenàbura  10-12,30 ; 15,30-20
Sàbadu 10-12,30

orgosoloL’Associació es complau en presentar l’exposició fotográfica de l’amic i apassionat de Sardenya Joan Mayoral, que es titula “Murales de Orgósolo”.
L’exposició s’inaugurará el proper dijous 18 d’Abril de 2013 a les 19h, i romandrá oberta fins al 18 de Maig amb elssegüents horaris:
de dilluns a divendres de 10 a 12.30, de 15.30 a 20
dissabte de 10 a 12.30.

Continua a leggere

Segundu cursu de Coghina Sarda: Culurgiones i Pabassinos

Cursu_de_coghinaCulurgiones: ispetzialidade in coghina 

Su 19 de Abrile a sas 19, s’Assòtziu de sos Sardos bos cumbida a leare parte a su segundu cursu de coghina, in sa sea de su tzìrculu, carrer del Bisbe Laguarda 9, Bartzellona.

Custa bia sas coghineras ant a èssere Claudia e Loredana. S’ocurrèntzia est bona pro imparare a ammaniare duas retzetas tìpicas chi lompent deretu dae su coro de Sardigna: sos Culurgiones e sos Pabassinos.

Sos primos sunt un’ispetzialidade culinàrias de pasta frisca prenada cun patatas, menta e casu de berbeghe sardu. Sos pabassinos sunt unos durches lichitos tìpicos de s’ìsula.

Menù:

 • Culurgiones
 • Pabassinos
 • Bèvida (binu, birra o abba)

Cuncordadura:

 • S’atòbiu est postu pro su 19 de Abrile a sas 19 in sa sea de s’Assòtziu: Carrer del Bisbe Laguarda, 9, 08001 Bartzellona.
 •  Pro leare parte a su cursu tocat a s’inscrìere a intru de su 16 de Abrile.Su cursu est a nùmeru cungiadu: 12 partitzipantes.
 • Totu sos inscritos ant a partitzipare in manera ativa a s’ammanitzu e a sa chena chi s’at fàghere una borta ammaniadu su màndigu.
 • Sa durada prevìdida est de 2 / 3 oras.
 • In su menù est inclùida una bèvida.

Prètzios:

 • Sòtzios: 10€
 •  Esternos: 15€
 • Sinunca 20€ si ti faghes sòtziu: 10€ su cursu, 10€ sa tèssera.

A s’inscrìere est simple: manda·nos un’email a info@assotziusardos.cat e lassa·nos su nùmeru de telèfonu tuo pro retzire cunfirma. Sinunca cuntata·nos pro telèfonu a su nùmeru chi sighit:  +34 627217637Culurgiones: especialitats a la cuina  curs_de_cuina_sarda

El 19 d’Abril, l’Associació de Sards us convida a participar al segon curs de cuina a la Seu del Club Cultural al Carrer del Bisbe Laguarda n. 9, Barcelona.  

 

Aquesta vegada les cuineres seran Claudia i Loredana. Una bona ocasió per aprendre a preparar dues receptes típiques que arriben directament del cor de Sardegna: els Culurgiones i els Pabassinos.

Els primers amb una especialitat culinària de pasta fresca farcida amb patates, menta i formatge d’ovella sard. El segon plat es uns deliciosos pastissos típics de l’illa.

Menú:

 • Culurgiones
 • Pabassinos
 • Beguda (vi, cervesa o aigua)

Organització:

 • La data està prevista pel 19 d’Abril a les 19 hores a S’Assòtziu: Carrer del Bisbe Laguarda, 9, 08001 Barcelona.
 • Per participar al curs cal fer la inscripció abans del 16 d’Abril.
 • Les places son limitades: 12 participants.
 • Tots els participants participaran activament a la preparació del sopar que tindrà lloc una vegada cuinat el menjar.
 • La durada del curs es de 2 / 3 hores.
 • La beguda està inclòs al menú.

 

Preus:

 • Socis: 10€
 • No socis: 15€
 • Si vols fer-te soci de l’Associació son 20€ :10€ el curs, 10€ per fer-te soci.

 

Fer la inscripció es senzill: envia un mail a info@assotziusardos.cat i deixa el teu telèfon per rebre confirmació. O contacta telefònicament al  numero: +34 627217637

Cineforum, su de tres adòbius: Ballo a tre passi, de Salvatore MereuCineforum, tercera cita: Ballo a tre passi, de Salvatore Mereu

Ballo-a-Tre-Passi.resizedSa dantza de sa vida in bator istajones

S’istajone de su tzìnema sardu sighet martis 19 de Martzu a is 19 in sa sea de s’Assòtziu. In su de tres atòbios s’at a projetare sa pellìcula “Ballo a tre passi” de su regista Salvatore Mereu.

Su tìtulu s’ispirat a unu ballu tìpicu de Sardigna, ca s’obietivu de su film est su de representare sa dantza de sa vida pro mèdiu de una contadura cumposta dae bator episòdios inrugados. Unu contu pro cada istajone de s’annu: dae sa pitzinnia (beranu) a sa maduresa sessuale (istade), dae sa gioventude (atòngiu) a sa betzesa (ierru).

Beranu: una truma de pitzocheddos de s’ala interna de Sardigna resurtat a artziare a pitzus de unu camion diretu cara a sa costera e a bìdere su mare pro sa prima bia. S’emotzione de s’iscoberta est aici manna chi a in antis de s’ispassiare sa cummotzione ddis subercat.
Istade: Michele, unu pastore serradu e areste est primitziadu a s’amore dae una turista giòvana frantzesa.
Atòngiu: una mòngia, giòvana e galana, torrat a domo pro sa coja de sa neta sua. S’acatu, arreselosu a cumentzu pro parte de s’eredeu suo e de is amigos de unu tempus, si furriat a nostalgia de unu mundu chi aiat isseberadu de abandonare.
Ierru: un’òmine mannu agatat sa morte chircende de illebiare sa soledade sua cun una prostituta.

Una pellìcula in mesu intre fiction e documentàriu chi leat s’ispetadore in segus in su tempus pro ddi fagher iscobèrrere sa bellesa de is paisàgios de su gollei de Bitzi, de Cabu Teulada, Santu Tiadoru e Orthullè. Sa representatzione de una Sardigna agarrada cun balentia a sa traditzione ma chi s’incarrerat in manera inevitàbile cara a sa trasformatzione.

Bos abetamus in medas martis 19 de Martzu a is 19 oras, Carrer del Bisbe Laguarda 9!Ballo-a-Tre-Passi.resizedLa Dansa de la Vida en quatre estacions

El Cineforum de l’Associació continua dimarts 19 de Març a les 19. En aquesta tercera ronda es projectarà la pel·lícula “Ballo a tre passi” (Ball de tres passos), dirigida per Salvatore Mereu.

El títol s’inspira en una dansa típica de Sardenya, ja que l’objectiu de la pel·lícula és el de representar la dansa de la vida mitjançant una narració composta per quatre episodis creuats. Un conte per a cada estació de l’any: des de l’adolescència (primavera) a la maduresa sexual (estiu), des de la joventut (tardor) fins a la vellesa (hivern).

Primavera: Un grup de nens de l’interior de Sardenya, aconsegueix pujar a un camió dirigit cap la costa i veure el mar per primera vegada. L’emoció de la descoberta és tan gran que abans de la diversió estan aclaparat per l’emoció.
Estiu: Michele, un pastor introvertit i taciturn és coneixerà l’amor gràcies a una jove turista francesa.
Tardor: Una monja jove i molt bella, torna a casa per al casament de la seva neboda. L’acolliment dels altres familiars i amics del passat és inicialment desconfiat, però després es converteix en profunda nostàlgia per un món que ha optat per abandonar.
Hivern: Un ancià troba la mort en tractar d’alleujar la seva soledat amb una prostituta.

Una pel·lícula a mig camí entre la ficció i el documental que porta l’espectador enrere en el temps per fer-li descobrir la bellesa dels paisatges de l’altiplà de Bitzi, Teulada, San Teodoro i Urtzulei. La representació de una Sardenya valentament aferrada a la tradició, que però, inevitablement, es dirigeix cap a la transformació.

Us esperem el dimarts, 19 de març a les 19:00 hores al carrer Bisbe Laguarda 9!